кени улсад ашигт малтмалын тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хэрэгцээ