төмрийн гадаргуун ашигт малтмал ашигладаг тоног төхөөрөмж