боловсруулалтын үйл ажиллагаа нь төмрийн олборлолтод хамаарна