нигерийн уул уурхайн үйл ажиллагааны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө