би хамгийн сайн чимээгүй ургамлын гарын авлага хэрэгтэй байна