эртний дуучин оёдлын тоног төхөөрөмж серийн дугаар