төмрийн машин нь тоосгоны хэлбэрт машиныг бий болгодог