декан дээр семинар явуулах хүсэлт гаргасан захидал